Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Nantong enueneng Energiýany tygşytlaýjy arassalaýyş enjamlary kärhanasy, howa çalşygy, sowadyjy, nemlendiriji we ýyladyş enjamlaryny ökde öndüriji.Biz howa çalşygy we sowadyş pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, hünär dizaýnyny, önümçiligi, satuwy we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän hünär temperatura gözegçilik kärhanasy. Esasy önümlerimiz: guş gaz çykaryjy fanaty, senagat gaz çykaryjy fanaty, teplisa egzameni fan, howa sowadyjy fan, suw kondisioneri, bugarýan sowadyjy enjam, howa gyzdyryjy we howa girelgesi. Doly spesifikasiýa bilen dürli önümleriň hemmesi gowy (CE şahadatnamasy bilen).Has köp energiýa tygşytlaýar we bu pudakdaky müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy.Önümlerimiz Aziýa, upewropa, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurda eksport edildi.

BIZI AD ÜPJÜNÇILIKLERimiz

 • Hil dolandyryşy

  Hil dolandyryşy

  Hil dolandyryşy, çig malyň gözegçiligi, her setiriň dowam edýän önümçiligi, önümleri gutarmak, hilini üpjün etmek
 • Mugt nusga

  Mugt nusga

  Bahalandyrmak üçin bugarýan sowadyjy enjamyň mugt nusgasy
 • ODM we OEM

  ODM we OEM

  Qualityokary hilli howa çalşygy we sowadyjy enjam öndürmekde ýöriteleşýäris, ODM we OEM-i kabul edýäris
 • 24 * 7 onlaýn

  24 * 7 onlaýn

  satuwdan soňky hyzmat bölümimiz 24 * 7 onlaýn, soraglaryňyz bar bolsa arkaýyn boluň

HABARLAR

Tomusda yssy we ysly ussahanany nädip sowatmaly

Tomusda yssy we ysly ussahanany nädip sowatmaly

Yssy tomusda merkezi kondisionersiz has ýapyk ussahana gaty hapa.Işgärler derini terleýärler, bu önümçiligiň netijeliligine we zähmet höwesine çynlakaý täsir edýär.Seminarda ýokary temperaturany nädip aýyryp, işgärlere amatly we salkyn iş gurşawyny berip bileris?Merkezi kondisioner gurmazdan ussahanany sowatmagyň pul tygşytlaýan usuly barmy? Ine, salgylanma üçin birnäçe ýönekeý we durmuşa geçirmek aňsat usullary.

Parnik sowadyşy sowadyjy paneli we işleýiş fanatyny has gowy görýär
Houseyladyşhanany sowatmak üçin sowadyjy enjam we işleýiş fanaty ilkinji saýlawdyr.Sowadyjy enjamyň we işleýiş fanatynyň sowadyş ulgamyna görä dogry saýlaýarys.Sowadyjy pad fanatynyň sowadyş ulgamy, adatça negatiw basyşy kabul edýär ...
FRP gaz çykaryjy janköýeriň artykmaçlyklary näme?
FRP gaz çykaryjy fan, aýna süýümli demir plastmassadan (FRP) ýasalan fanaty aňladýar.Daş görnüşi we göwrümi polat fanat bilen birmeňzeş, gabyk we herekete getiriji aýna süýümli demir plastmassadan ýasalandyr.Iň uly artykmaçlygy ...