Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Tomusda yssy we ysly ussahanany nädip sowatmaly

Yssy tomusda merkezi kondisionersiz has ýapyk ussahana gaty hapa.Işgärler derini terleýärler, bu önümçiligiň netijeliligine we zähmet höwesine çynlakaý täsir edýär.Seminarda ýokary temperaturany nädip aýyryp, işgärlere amatly we salkyn iş gurşawyny berip bileris?Merkezi kondisioner gurmazdan ussahanany sowatmagyň pul tygşytlaýan usuly barmy? Ine, salgylanma üçin birnäçe ýönekeý we durmuşa geçirmek aňsat usullary.

Birinji usul:

Her işgäri sowatmak üçin göçme howa sowadyjysyny ulanyň.Bu usul ussahananyň meýdany uly bolsa we işgär az bolsa ulanylyp bilner.Göçme howa sowadyjy, esasan, bugarýan sowadyjy gaplar arkaly bugarýar we sowadýar.Freon sowadyjy, himiki hapalanma we tükeniksiz zyňyndy ulanmaýar.Howa salkyn we täze, birneme tygşytlaýjy, az çykdajyly we gurmak zerurlygy ýok, diňe dakyň we ulanyň.

Ikinji usul:

Senagat gaz çykaryjy fanaty (negatiw basyş fanaty) ussahananyň ýokary temperaturaly we gaty ýerinde diwara ýa-da penjire guruň, ussahanada ýygnanan yssy we gaty howany çalt tükeniň, howa çalşygynyň we tebigy sowadyşyň täsirine ýetmek üçin howanyň aýlanmagyny dowam etdiriň. .Bu usulyň gurnama we işleýiş gymmaty pes, uly meýdany we köp işgäri bolan gyzgyn we gaty ussahanalar üçin amatly .Höne ýokary temperatura howasynda netijelilik beýle gowy däl we iş ýerinde uly ýylylyk öndürilýär.

Üçünji usul:

Senagat gaz çykaryjy fanaty we sowadyjy enjamlary ýokary temperaturada we ýapyk ussahanada guruň.Howany tükenmek üçin bir tarapdan uly howa göwrümli senagat çykaryjy fanaty (negatiw basyş fanaty) ulanyň we beýleki tarapdan sowadyjy enjamlary ulanyň. Bu usul gowy sowatmak we howa çalşygy täsirine eýe.Gurak howa, ýokary temperatura, doýma we pes çyglylyk talaplary bilen ýapyk ussahanalar üçin amatlydyr.

Ushalňyş usuly:

Howa sowadyjy fanaty (daşky gurşawa zyýanly kondisioner) ussahananyň penjiresine guruň, açyk arassa howany janköýer bedenindäki bugarýan sowadyjy enjamlar arkaly sowadyň we sowuk howany ussahana iberiň.Bu usul ussahanadaky arassa howany we kislorodyň mukdaryny artdyryp, ussahanadaky howa aýlanyş tizligini ýokarlandyryp biler (hakyky ýagdaýa görä, howa sowadyjy fanatyň ters diwaryna senagat çykaryjy fanaty (negatiw basyş fanaty) gurup biler. ýapyk howanyň aýlanyş tizligini çaltlaşdyryň); ussahananyň temperaturasyny 3-10 effectively we şol bir wagtyň özünde howa çalşygyny netijeli peseldip biler.Gurmak we işlemek bahasy pes.100 inedördül metre ortaça energiýa sarp edilişi sagatda diňe 1 Kw / sag elektrik energiýasyny talap edýär.Öňünden ýokary temperaturaly we ysly ussahanalar üçin iň gowy sowadyş we howa çalşygy ulgamlaryndan biridir


Iş wagty: 16-2022-nji fewral